STYPENDIUM SZKOLNE

http://www.mops-kkozle.pl/?kategoria=jak_uzyskac_pomoc&subkat=stypendium_szkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających  z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz od okoliczności występujących
w rodzinie ucznia, takich jak:

 1. bezrobocie,
 2. niepełnosprawność,
 3. ciężka lub długotrwała choroba,
 4. wielodzietność,
 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 6. alkoholizm lub narkomania,
 7. rodzina niepełna.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na „zieloną szkołę”, w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę)*,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę**,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)***,
 4. świadczenie pieniężne, w okolicznościach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy
  o systemie oświaty.

*   realizacja stypendium szkolnego następuje poprzez zapłatę należności za udział ucznia
w zajęciach edukacyjnych w formie przelewu na rachunek podmiotu organizującego zajęcia (wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami – tzw. „zielona szkoła”, wycieczka szkolna – można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę
z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia),


** stypendium szkolne realizowane jest w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub rachunków za zakupione wyposażenie – dokumenty powinny zawierać nazwę wystawcy (czytelna), datę wystawienia/sprzedaży, nr dokumentu, nazwę przedmiotu podlegającego refundacji, formę zapłaty, imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego; kopie dowodów płatności nie będą uwzględniane,


*** realizacja stypendium szkolnego następuje na podstawie przedstawionych przez ucznia rachunków (faktur) lub w przypadku zwrotu kosztów za dojazd do szkoły – na podstawie biletu miesięcznego.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

 1. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 2. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w przypadku słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza kwotę 2.120 zł,
 2. słuchaczom kolegiów, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza kwotę 1.908 zł,
 3. uczniom klas zerowych,
 4. uczniom, słuchaczom nie zamieszkałym na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:

1.  do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,

2.  do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów.

Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach,
 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur, alimentów,
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej****,
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 7. Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 9. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych uzyskiwanych przez członków rodziny dokumentach.

Od dochodu odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga! W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty nie objęte powyższym zestawieniem.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji.

**** Uwaga dla osób prowadzących działalność gospodarczą!

 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
  1. przychodu;
  2. kosztów uzyskania przychodu;
  3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
  4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza
   w przypadkach, o których mowa tj. w sytuacji gdy podatnik łączy przychody
   z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie
   z małżonkiem, należy podać podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów;
  5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
  6. należnego podatku;
  7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych
   z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne, oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być np. zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, różnego rodzaju kółka zainteresowań itd.
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale także atlas historyczny, mapa, encyklopedia, vademecum, kompendium, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (umowa z operatorem zawarta pod adresem zamieszkania ucznia), czy inne – o ile związane są z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (jak np. kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Wnioskodawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium,
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy
o systemie oświaty).

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW

KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

• zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic (matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych), encyklopedii, lektur szkolnych (wymagana adnotacja szkoły), vademecum, kompendium, map,

•zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, tornister, plecak szkolny, torba sportowa, itp.),

• zakup stroju galowego, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane potwierdzenie przez szkołę),

•zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj. :

– odzież sportowa

* dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe,

* strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie–1 para każdego artykułu na semestr

obuwie sportowe:

*2 pary na semestr (ewentualnie dodatkowo klapki na basen–1 para na semestr)

•zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),

•zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk –niezbędnych w procesie edukacji

(wymagane potwierdzenie przez szkołę),

•zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu (za wrzesień-czerwiec danego roku szkolnego) –umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód opłaty,

•zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe,

muzyczne, językowe, kółka tematyczne)–wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,

•zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty
i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo),

•zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia),