Regulamin określający szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

 

§ 1

1.Ilekroć w regulaminie mowa o:

a)      szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu,

b)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu,

c)      rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d)     podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć,

e)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Kędzierzyn-Koźle.

 

§ 2

1.Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3.Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5.Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6.Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7.Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8.Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, stanowi załącznik do zarządzenia.

9.Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

 

§ 3

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

 

§ 4

1.Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 15 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów komisyjnych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2.Nadzór nad zwrotem podręczników prowadzi wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3.Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele odpowiedzialni dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4.W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie bądź jego zniszczenia, rodzice mogą być zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

5.Zapis ust.4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

§ 5

1.Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia  go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.

2.W przypadku zniszczenia bądź zgubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu określającego szczegółowe warunki korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

UMOWA UŻYCZENIA

 

zawarta w dniu ………………………………. pomiędzy:

1.Publiczną Szkołą Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, zwaną dalej „Użyczającym”, w imieniu której działa Joanna Hencel – dyrektor szkoły, a

2……………………………………. zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” zamieszkałym ………………………………………………………………. – rodzicem/opiekunem prawnym …………………………………………….. – ucznia klasy ….. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

§ 1 Przedmiotem użyczenia są podręczniki do klasy 1 szkoły podstawowej – Nasz elementarz i podręcznik do języka angielskiego …………………. . Użyczający oświadcza, że działa w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle – ich właściciela oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie przedmioty użyczenia przyjmuje.

 

§ 2 Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego, tj. od dnia 1 września 2014 roku do 26 czerwca 2015 roku.

 

§ 3 Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmioty użyczenia, zapoznał się z ich stanem i stwierdza, że są one przydatne do umówionego użytku.

 

§ 4 Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmioty użyczenia zgodnie z ich przeznaczeniem, że utrzyma je w należytym stanie.

 

§ 5 W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników Użyczający może żądać zwrotu kosztu zakupu podręczników.

 

§ 6 Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmioty użyczenia w terminie do dnia 15 lipca 2015 roku w bibliotece szkolnej.

 

§ 7 Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmioty użyczenia również w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły.

 

§ 8 Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący w użyczenie będzie używać przedmiotów użyczenia niezgodnie z ich przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie ich stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

 

§ 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Użyczający:                                                                           Biorący w użyczenie:

 

…………………………………….                                     …………………………………