PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców w dniu 12.03.2015 roku

W zebraniu uczestniczyło 12 rodziców oraz Pani  Dyrektor  Joanna Hencel (lista obecności w załączeniu).

 1. Przywitanie uczestników zebrania.
 2. Zapoznanie i dyskusja  nad nowym  Regulaminem Rady Rodziców.
 3. Sprawy omówione z  Panią  Dyrektor:
 • Pani Dyrektor podziękowała za dofinansowanie siatki do sali gimnastycznej.
 • Pani Dyrektor poinformowała,  iż zostały zakupione  komputery i rzutniki. Szkoła chce stworzyć czytelnię komputerową.
 • Rodzice przekazali informację, iż na dniach otwartych szkoły zauważono, że trampolina na małej sali gimnastycznej jest nie zabezpieczona. Pani Dyrektor obiecała przyjrzeć się problemowi.
 • Zgłoszono również, iż nie ma zrobionych przez Panią intendentkę odpisów za obiady, za czas rekolekcji.
 • Pani Dyrektor przypomniała o sprawdzaniu dzieciom  głów z powodu panującej w szkole wszawicy.
 • Ze strony Pani Dyrektor padło pytanie o organizację tegorocznego festynu szkolnego. Nie została jeszcze podjęta decyzja. Sprawa festynu zostaje do przemyślenia.
 • Rada Rodziców wyraziła chęć w dofinansowaniu szkoły w innych przedsięwzięciach dlatego Pani Dyrektor musi zrobić rozeznanie w potrzebach szkoły.

 

 1. Pozostałe sprawy:
 • Do Rady rodziców wpłynęły dwa pisma z prośbą o dofinansowanie wyjazdu dziecka na zieloną szkołę.

Rada Rodziców Uchwałą nr 1/2015z dnia 12 marca 2015 roku podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 200 zł. na dziecko.

 • Rada Rodziców Uchwałą nr 2/2015 z dnia 12 marca 2015 roku przyjęła nowy Regulamin Rady  Rodziców.
 • Skarbnik zapoznał uczestników zebrania  z sytuacją finansową Rady Rodziców informując o kwocie jaką udało się zebrać z organizacji balu.

 

 

 1. Ustalono termin kolejnego zebrania na 8 kwietnia po zebraniach klasowych..

 

Protokołowała:
Anna ŁEMPICKA