Klauzula

Klauzula informacyjna dla rodziców (opiekunów) uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 30, tel. 77/4061600, e-mail: psp12@kędzierzynkozle.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 30, możliwy jest pod numerem tel. 77/4823463, e-mail: IODPSP12@interia.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana i uczniów będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe oraz Ustawie o systemie oświaty w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe lub dane ucznia mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub ucznia mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych.
5. Pani/Pana dane osobowe i uczniów będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana i ucznia danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana lub ucznia danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa oświatowego.

Dyr. Joanna Hencel