UCZNIOWIE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania uczniom – nie później niż do 28 lutego 2019 r. – kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – zdający powinni wiedzieć, kiedy
jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje
do egzaminu w terminie dodatkowym)

b. struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków
lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

c. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

§  losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować

§  kodowania arkusza egzaminacyjnego

§  sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego

§  rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

§  zgłaszania konieczności skorzystania z toalety

§  zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora
oraz słowników

g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

h. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

2. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl,
w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018.

3.  Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.
4. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole; czy muszą przemieścić się z sali do sali po zakończeniu pierwszego zakresu albo poziomu danej części egzaminu danego dnia.
 5. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają 14 czerwca 2019 r.,
a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 21 czerwca 2019 r.

W TRAKCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:

a. powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych

b. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

c. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika,
aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.

2. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu gimnazjalnego nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:

a. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi

b. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.