Zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk. 2019/2020

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2019  Dyrektora PSP12 z dn. 20.02.2019

Zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12
im. 
kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu
na r.szk. 2019/2020

§1

1.Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców,

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.

2. W roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 2019 kończą 7 lat oraz te, które kończą 6 lat (jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

3. Zgłoszenia i wnioski należy składać w systemie informatycznym na stronie internetowej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle

§2

1. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. W przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria z określoną punktacją:

a) dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 10 punktów,

b) miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły – 5 punktów,

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 punkt.

3. W terminie 7 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

4. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

7. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§3

1.Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Do poszczególnych klas pierwszych  w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

4. Do klasy integracyjnej przyjmuje się nie więcej niż 20 uczniów.

§4

1.Rekrutację do oddziału sportowego na poziomie klasy siódmej (piłka koszykowa – dziewczęta oraz lekkoatletyka chłopcy) przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 2. O przyjęcie do oddziału sportowego może się ubiegać kandydat, który:

a) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

c) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

3. Do wniosku (wyłącznie w wersji papierowej) dołącza się orzeczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opinia lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w próbach sprawności fizycznej do klasy sportowej) oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

4. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników prób sprawności fizycznej brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§5

Terminy przeprowadzania rekrutacji

L.P Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Publikacja oferty- otwarcie strony dla rodziców. 25 marca 2019 r. godz. 9.00 27 maja 2019r. godz. 9.00
2. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym – wprowadzenie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie przez rodziców. 25 marca 2019 r. godz.9.00 do
15 kwietnia 2019 r. godz. 15.00
27 maja 2018r. godz. 9.00 do
31 maja 2018 r. godz. 15.00
3. Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/złożenie podpisanego zgłoszenia w szkole obwodowej. od 25 marca 2019 r. do 15 kwietnia
2019 r.
27 maja 2019r.
do 3 czerwca 2019 r.
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych. 25 kwietnia 2019 r. 29 maja 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. 6 maja 2019 r. 31 maja 2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14 maja 2019 roku
godz. 9.00
11 czerwca 2019 godz. 9.00
7. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 maja 2019 r. godz. 9.00 do 17 maja 2019r. godz. 15.00 11 czerwca 2019 godz. 9.00 do
14 czerwca 2019 godz. 15.00
8. Podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 maja 2019 r.
godz. 9.00
18 czerwca 2019 godz. 15.00

 

………………………………………….                   Kędzierzyn-Koźle, ………………….
nazwiska i imiona rodziców/opiekunów

………………………………………….
adres zamieszkania dziecka

 ……………………………………………………………….
adres zamieszkania rodziców/opiekunów

………………………………………….
telefony kontaktowe rodziców/opiekunów

………………………………………….
adres e-mail rodziców/opiekunów

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12

im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego

w Kędzierzynie-Koźlu

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 

                        Zwracam  się   z   prośbą o   przyjęcie   z  dniem  1 września 2019 r. do  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu do oddziału sportowego na poziomie klasy siódmej w dyscyplinie:

piłka koszykowa/ lekkoatletyka (niepotrzebne skreślić)

 

mojego dziecka ………………………………………………………..……………….,
                                                         nazwisko i imiona dziecka

ur. ………….…………….., miejsce ur.: …………………………………………

 

PESEL:

 

………………………………………    …………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów                                     Podpis rodziców/opiekunów

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do oddziału sportowego w dyscyplinie: piłka koszykowa/ lekkoatletyka (niepotrzebne skreślić)

 

………………………………………    …………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów                                     Podpis rodziców/opiekunów

 

 

Oświadczam, że kandydat spełnia następujące kryteria (właściwe zaznaczyć x):

 

wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia ……………….           

                 

………………………………………    …………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów                                     Podpis rodziców/opiekunów

 

 

Pouczenie

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Oświadczenie wnioskodawcy

1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2. Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia ……………….                                    

 

………………………………………    …………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów                                     Podpis rodziców/opiekunów

 

W przypadku braku aktualnych badań sportowych do wniosku należy dołączyć opinię lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w próbach sprawności fizycznej do klasy sportowej.