Stypendium Marszałka Województwa

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 17 do 28 czerwca br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III,  realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;

– w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne    1 910,00 zł netto).

  Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION  oraz w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 w Opolu      (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 204, 207 lub 208.

Do wniosku należy załączyć:

  • załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
  • w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność                               z oryginałem.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń                   o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17  w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 207, 208  lub 204  do 28 czerwca br.,

lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ul.Piastowska 14

45-082 Opole.

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy,

tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837.