PROJEKT – „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu”

Projekt obejmuje szereg komplementarnych działań na  rzecz podniesienia jakości edukacji w Gminie Kędzierzyn-Koźle poprzez kompleksową realizację następujących czynności: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz indywidualizację pracy z uczniem, w tym wsparcie ucznia młodszego. Projekt obejmuje 12 publicznych szkół podstawowych w tym naszą szkołę.  Realizując projekt. Gmina pragnie stworzyć takie warunki nauczania na poziomie podstawowym, aby absolwenci szkół mieli w przyszłości równe szanse funkcjonowania na rynku pracy, byli bardziej świadomi swoich zainteresowań oraz preferencji wybierając kolejne etapy nauczania. Realizacja celu ma się odbywać zarówno poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli m.in. w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, indywidualizacji pracy z uczniem oraz poprzez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstaw programowych, a także przeprowadzania zajęć budzących zainteresowanie, ciekawość, angażujących uczniów w pracę zespołową oraz wspomagających rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań u dzieci. Zakłada się również dostosowanie warunków prowadzenia zajęć do wymogów programowych i współczesnych potrzeb w zakresie edukacji.

W naszej szkole projekt realizowany będzie od września 2019 do czerwca 2020 roku, uczestniczyć w nich będą uczniowie klas 6;7;8, a prowadzić zajęcia będą:

Katarzyna Banach – Kozielewska – projekt z biologii;

Mariusz Podgórski – projekt z fizyki;

Alina Kozłowska – projekt z matematyki;

Adriana Piliszko – projekt z matematyki;

Alicja Rajtar – projekt z matematyki.