Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku  

 

Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

 

Na podstawie:

  • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
  • 11i ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 dr. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz.891), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

 

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.  

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównym 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r.
(środa) – godz. 9:00

 

3.język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym 1.  język polski – 7 lipca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 8 lipca 2020 r.
(środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1. język polski – 16 czerwca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 17 czerwca 2020r.
(środa) – godz. 9:00

 

3.       język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.)
arkusz  standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt.17. Komunikatu* arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem  Aspergera arkusz dla osób
słabowidzących
arkusz dla osób niewidomych arkusz dla osób  słabosłyszących  i niesłyszących arkusz dla osób  z niepełnosprawnością ntelektualną  w stopniu lekkim

 

O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny  90 do 135

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020