pobierz plik: Program wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12

Program wychowawczo–profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12

im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

Wprowadzenie do programu

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59) szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, określone w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących  w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wychowanie i profilaktykę łączy aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki ich urzeczywistnia­niu:

–          wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze

–          wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań)

–          życie człowie­ka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe.

Takie połączenie umożliwia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi – zarówno wspieranie dzieci i mło­dzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobieganie zachowaniom problemowym.

Program tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wszystkie wymagania określone w podstawie programowej kształcenie ogólnego

omawiane na zajęciach z wychowawcą oraz zadania wychowawcze realizowane na zajęciach przedmiotowych na każdym etapie edukacyjnym. Jest ukierunkowany na ucznia i jego potrzeby.

Zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszyst­kich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne – kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły.

Program stanowi całościowy opis celów, zadań, sposobów działań oraz osiągnięć wychowawczych, które zamierza zrealizować szkoła.

Został opracowany  na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole z użyciem następujących narzędzi:

–          rozmów indywidualnych z uczniami, rodzicami, nauczycielami

–          analizy dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczej pedagoga szkolnego

–          analizy osiągnięć szkolnych uczniów

–          analizy realizowanych dotychczas w szkole programów profilaktycznych

–          obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły

–          analizy uwag wpisanych do dziennika

–          określenia zasobów szkoły – zasobów materialnych, technicznych i organizacyjnych szkoły.

Będzie podlegał systematycznej ewaluacji w celu wykorzystywania jej wyników do modyfikowania jakości pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły.

 

Sylwetka absolwenta szkoły

–          zna system wartości i postępuje zgodnie z jego zasadami

–          zna i szanuje polskie dziedzictwo, posiada poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej

–          ma poczucie godności własnej i szacunek dla godności innych osób

–          jest kreatywny, innowacyjny, przedsiębiorczy

–          posiada ciekawość poznawczą, jest zmotywowany do dalszej nauki

–          w dojrzały i uporządkowany sposób rozumie świat

–          adekwatnie ocenia swoje możliwości i określa drogę dalszej edukacji

–          jest otwarty wobec świata i innych ludzi, aktywny w życiu społecznym i odpowiedzialny za zbiorowość

–          zna wartość wiedzy i jej roli w rozwoju umiejętności.

Cel główny programu

Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe :

–          wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka

–          rozwijanie obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów

–          wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych

–          przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat

–          kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechniania wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowania do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijania zainteresowań ekologią

–          przygotowywanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci

–          propagowanie zdrowego stylu życia

–          promowanie bezpiecznych zachowań uczniów

–          wychowanie ucznia posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka

Zadania

 1. Rozwijanie umiejętności akceptacji dla trudności i ograniczeń innych ludzi.
 2. Integrowanie uczniów na szczeblu klasowym i ogólnoszkolnym.
 3. Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym pełnego rozwoju społecznego wspólnie z rówieśnikami.
 4. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich z poszanowaniem odrębności kulturowej.
 5. Wyrabianie u uczniów zdolności dostrzegania potrzeb innych ludzi.
 6. Udział w konkursach  i akcjach tematycznych.
 7. Promowanie właściwych zachowań.

Sytuacje profilaktyczno-wychowawcze

 1. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 2. Współpraca ze środowiskiem – instytucjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnością, seniorów, itp.
 3. Organizacja spotkań międzyklasowych, imprez klasowych i wycieczek o różnym charakterze.
 4. Organizacja imprez integracyjnych międzyszkolnych.
 5. Przeprowadzenie lekcji i warsztatów kształtujących postawę tolerancji.
 6. Przygotowanie uczniów do konkursów i reprezentowania szkoły.
 7. Udział w „Marszu godności”.
 8. Praca w grupach, samopomoc koleżeńska.
 9. Udział w akcjach charytatywnych.

Przewidywane efekty. Uczeń:

 1. przejawia życzliwość, empatię i tolerancję w kontaktach z innymi
 2. szanuje poglądy innych
 3. rozumie prawo każdego ucznia do indywidualnego tempa rozwoju
 4. potrafi współpracować z innymi
 5. jest aktywnym członkiem społeczności szkolnej i zespołu klasowego
 6. zna potrzeby osób z niepełnosprawnością i wie jak im pomagać
 7. aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych.

Rozwijanie obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych

Zadania

 1. Budowanie więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską.
 2. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty szkolnej.
 3. Integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych i innych uroczystości.
 4. Poznanie tradycji i historii szkoły, sylwetki patrona.
 5. Kształtowanie postawy patriotyzmu wobec „małej ojczyzny”, uczenie szacunku do historii i tradycji regionu.

Sytuacje profilaktyczno-wychowawcze

 1. Organizowanie uroczystości szkolnych – obrzędowość szkolna.
 2. Współpraca z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych i lokalnych.
 3. Udział w programach i projektach unijnych.
 4. Lekcje tematyczne.
 5. Organizacja Święta Szkoły.
 6. Organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska lokalnego, znawcami historii miasta i powiatu.
 7. Organizowanie wycieczek historycznych, krajoznawczych, muzealnych, udział w turniejach i konkursach.
 8. Udział w kulturalnym życiu miasta.
 9. Promowanie szkoły w środowisku.

10.  Rozwijanie umiejętności potrzebnych w nawiązywaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym i grupowym.

Przewidywane efekty. Uczeń:

 1. identyfikuje się ze swoją szkołą
 2. pielęgnuje tradycje szkoły
 3. zna fakty z życia patrona szkoły
 4. jest świadomy swej przynależności narodowej
 5. szanuje symbole narodowe i szkolne
 6. zna swoje miasto i region
 7. aktywnie uczestniczy w życiu miasta
 8. aktywnie uczestniczy w programach i projektach unijnych
 9. godnie reprezentuje szkołę w środowisku
 10. sprawnie posługuje się językiem obcym.

Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w tym angażowanie się w wolontariat

Zadania

 1. Wspieranie samorządności uczniów.
 2. Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych.
 3. Integrowanie działań szkolnej społeczności – w tym zespołów klasowych.
 4. Stwarzanie warunków do grupowego i indywidualnego działania na rzecz innych.
 5. Zapoznanie z ideą wolontariatu.
 6. Promowanie szkoły w środowisku.
 7. Rozwijanie świadomości wartości wkładu własnego i zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego.

Sytuacje profilaktyczno-wychowawcze

 1. Organizowanie wyborów do samorządu szkolnego i samorządów klasowych, aktywizowanie uczniów do pracy w samorządach.
 2. Włączanie uczniów w realizację zadań i przedsięwzięć samorządu uczniowskiego.
 3. Reprezentowanie szkoły przez poczet sztandarowy.
 4. Organizacja akcji charytatywnych.
 5. Współpraca z instytucjami w środowisku, w których przebywają osoby potrzebujące pomocy, wsparcia, zainteresowania.
 6. Rozpoznanie, przygotowanie zestawienia miejsc w szkole, dzielnicy, mieście w których chętni uczniowie zaangażowaliby się w działania na rzecz innych.
 7. Działanie w szkole grupy wolontariackiej.
 8. Uczestnictwo w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
 9. Stwarzanie warunków do prezentowania swoich umiejętności i zdolności innym na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 10. Współpraca z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi na rzecz organizowania przedsięwzięć szkolnych i lokalnych – np. Fundacja Riad, PCK.

Przewidywane efekty. Uczeń:

 1. jest aktywnym członkiem społeczności uczniowskiej i społeczności lokalnej
 2. potrafi współpracować z innymi na rzecz klasy, szkoły środowiska lokalnego
 3. zna ideę wolontariatu i weryfikuje swoje postawy wobec innych ludzi
 4. godnie reprezentuje klasę i szkołę
 5. uczestniczy w imprezach klasowych, szkolnych, środowiskowych
 6. dostrzega potrzeby innych,
 7. przejawia życzliwość, empatię, odpowiedzialność i tolerancję w kontaktach z innymi ludźmi.

Propagowanie zdrowego stylu życia

Zadania

 1. Upowszechnianie i realizacja w szkole programów służących promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
 2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.
 3. Wdrażanie i monitorowanie szkolnej polityki w zakresie aktywności fizycznej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie edukacji zdrowotnej  i profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.
 1. Opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów.

Sytuacje wychowawczo-profilaktyczne

 1. realizacja programów profilaktycznych
 2. udział uczniów w akcjach, konkursach,  olimpiadach i zawodach sportowych
 3. uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
 4. organizacja spotkań z profesjonalistami np. z pielęgniarką , lekarzem, dietetykiem, itp.
 5. udział w zajęciach praktycznych

Przewidywane efekty. Uczeń:

 1. zna zasady zdrowego żywienia i je stosuje
 2. zna zagrożenia wynikające z niezdrowego stylu życia
 3. uprawia sporty, prowadzi aktywny tryb życia
 4. aktywnie uczestniczy w programach profilaktycznych.

Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechniania wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowania do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijania zainteresowań ekologią

Zadania

 1. Zapewnienie uczniom bezpośredniego kontaktu z przyrodą.
 2. Kształtowanie pozytywnych uczuć wobec  środowiska przyrodniczego oraz szacunku do różnorodnych form życia.
 3. Przygotowanie uczniów do ekorozwoju.
 4. Stwarzanie warunków dla wykształcenia postaw i umiejętności bezkonfliktowego współżycia z przyrodą.
 5. Dostarczenie uczniom wiedzy o środowisku, powiązaniach, skutkach ingerencji człowieka w przyrodę.

Sytuacje profilaktyczno-wychowawcze:

 1. Organizacja wycieczek krajoznawczych, wycieczek przedmiotowych., prowadzenie hodowli i doświadczeń.
 2. Działalność koła ekologicznego.
 3. Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 4. Zbiórka surowców wtórnych.
 5. Popularyzacja ekologii  poprzez realizację projektów, udział w konkursach, uczestnictwo i współorganizowanie akcji tematycznych.
 6. Lekcje tematyczne, warsztaty, spotkania z działaczami organizacji ekologicznych.
 7. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
 8. Wskazywanie uczniom różnorodnych źródeł informacji proekologicznej – telewizja, literatura, prasa, radio, internet.

Przewidywane efekty. Uczeń:

 1. całościowo postrzega świat
 2. jest wrażliwy na piękno Ziemi, przeżywa pozytywne emocje w kontaktach z przyrodą
 3. wykazuje życzliwą postawę wobec wszystkich istot żywych
 4. podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody
 5. żyje zgodnie z zasadami ekologii
 6. aktywnie uczestniczy w wycieczkach i konkursach
 7. zna różnorodne źródła informacji ekologicznej i potrafi z nich korzystać
 8. wykorzystuje wiedzę w praktyce.

Przygotowywanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci

Zadania:

 1. Przygotowanie uczniów do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 2. Kształcenie u uczniów kreatywności oraz umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, rozumienia informacji i ich selekcji, które są niezbędne w zachowaniu bezpieczeństwa w sieci.
 3. Przeciwdziałanie cyberzagrożeniom.
 4. Zapoznanie z zasadami netykiety.

Sytuacje profilaktyczno-wychowawcze

 1. Realizacja programów i zajęć profilaktycznych.
 2. Wykorzystywanie przez uczniów i nauczycieli technologii informacyjnej.
 3. Działalność koła informatycznego.
 4. Udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.
 5. Podnoszenie poziomu świadomości rodziców, wspieranie ich w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach w sieci oraz o skutecznych sposobach postępowanie w przypadku wirtualnych zagrożeń dzieci.
 6. Zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli z publikacjami ekspertów oraz materiałami multimedialnymi dotyczącymi różnych aspektów bezpieczeństwa online.
 7. Wypracowanie w szkole rozwiązań na rzecz przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
 8. Popularyzacja bezpieczeństwa online poprzez realizację projektów, udział w konkursach, uczestnictwo i współorganizowanie akcji tematycznych.

Przewidywane efekty

Uczeń:

 1. zna zasady bezpieczeństwa w internecie
 2. wykorzystuje internet jako źródło wiedzy i rozrywki
 3. wie, ze należy weryfikować treści znalezione w internecie z innymi źródłami wiedzy
 4. chroni swoje dane osobowe, hasła dostępu oraz wizerunek
 5. zna i stosuje zasady netykiety
 6. wie, jak postępować w przypadku cyberzagrożenia
 7. jest kreatywny, posiada umiejętność wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, rozumienia informacji i ich selekcji
 8. wie, ze nadużywanie internetu może prowadzić do uzależnień.

Promowanie bezpiecznych zachowań uczniów

Zadania:

 1. Budowanie systemu wartości.
 2. Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań oraz kultury osobistej.
 3. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.
 4. Stwarzanie warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 5. Profilaktyka uzależnień.
 6. Wdrażanie uczniów do  samooceny i oceny koleżeńskiej.
 7. Organizowanie czasu wolnego.

Sytuacje dydaktyczno-wychowawcze

 1. Zapoznanie z obowiązującymi na terenie szkoły zasadami zachowania, regulaminami i procedurami oraz konsekwencjami ich łamania.
 2. Egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, wzmacnianie pozytywnych postaw.
 3. Obserwacja zachowań uczniów, analiza dokumentacji szkolnej, badania ankietowe.
 4. Jednolity system reagowania na przejawy agresji zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami.
 5. Realizacja tematyki na lekcjach wychowawczych.
 6. Prowadzenie zajęć o charakterze prospołecznym.
 7. Rozwijanie komunikacji interpersonalnej i umiejętności rozwiązywania problemów na drodze dialogu lub mediacji.
 8. Propagowanie zasad dobrego wychowania.
 9. Realizacja programów i zajęć profilaktycznych

– po diagnozie dotyczącej używania substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, należy przyjąć następujące wnioski do realizacji:

 1. przeprowadzić pogadanki, rozmowy- zaznajamiające uczniów, gdzie się zwracać i szukać pomocy w sytuacji pojawienia się problemu związanego z zażywaniem substancji psychoaktywnych,
 2. zwrócić uwagę na klasy, w których pojawiły się pojedyncze głosy uczniów przyznających się do zażywania środków psychoaktywnych,
 1. zorganizować lekcję wychowawczą na temat szkodliwości zażywania substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych (szczególnie w tych klasach, gdzie pojawiły się pojedyncze głosy uczniów przyznających się do używania środków psychoaktywnych).
 1. Udział w konkursach, uczestnictwo i współorganizowanie akcji tematycznych.
 2. Szkolny monitoring, dyżury nauczycieli.
 3. Przeprowadzenie alarmów przeciwpożarowych, zapoznanie z drogami ewakuacji.
 4. Współpraca z rodzicami.
 5. Wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.
 6. Współpraca z policją, strażą miejską, sądem., PCPR, itp.
 7. Organizacja różnorodnych imprez szkolnych.
 8. Działalność świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej.

Przewidywane efekty. Uczeń:

 1. zna ogólnie przyjęty system wartości
 2. dokonuje właściwych wyborów, jest asertywny
 3. zna skutki stosowania środków zmieniających świadomość oraz zagrożenia związane z uzależnieniami
 4. przestrzega ustalonych zasad zachowania w szkole i poza szkołą
 5. potrafi sobie radzić z własną i cudzą agresją
 6. wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 7. swoją postawą promuje zasady dobrego zachowania
 8. dokonuje adekwatnej samooceny i oceny koleżeńskiej
 9. potrafi ponieść konsekwencje własnych wyborów
 10. rozpoznaje sytuacje niebezpieczne, wie jak się zachować, zna numery alarmowe
 11. aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

Wychowanie ucznia posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie

Zadania

 1. Promowanie postępów w nauce i zachowaniu.
 2. Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami.
 3. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 4. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.
 5. Doskonalenie systemu diagnozy, terapii i profilaktyki pedagogiczno-psychologicznej.
 6. Wyposażenie ucznia w kompetencje społeczne takie jak: komunikacja, umiejętność współpracy w grupie, przedsiębiorczość, kreatywność.
 7. Kształcenie w zakresie sprawnego posługiwania się językiem polskim i porozumiewania się w języku obcym nowożytnym.
 8. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
 9. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Sytuacje dydaktyczno-wychowawcze

 1. Stosowanie różnorodnych form nagradzania.
 2. Zapoznanie uczniów ze statutem szkoły.
 3. Stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z  zainteresowaniami uczniów.
 4. Indywidualizacja nauczania.
 5. Organizacja prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjść do kina, teatru i  innych ośrodków kultury i sztuki.
 6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań zmierzających do poprawy wyników nauczania.
 7. Zapewnienie różnych form opieki psychologiczno- pedagogicznej.
 8. Współpraca z rodzicami, PPPP.
 9. Promowanie czytelnictwa, poprzez pracę pedagogiczną biblioteki szkolnej, współpracę z MBP oraz BP.
 10. Wdrażanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich.
 11. Praca metodą projektu, praca w grupach.
 12. Organizowanie olimpiad, konkursów, prezentowanie prac i osiągnięć uczniów na forum szkoły i w środowisku lokalnym.
 13. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny.
 14. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Przewidywane efekty. Uczeń:

1. osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości

2. korzysta ze swoich praw, wywiązuje się z obowiązków

3. aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

4. systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali swoje i umiejętności

5. potrafi planować swoją pracę, współpracuje w grupie, jest samodzielny i odpowiedzialny

6. posiada kompetencje umożliwiające komunikowanie się w języku polskim i w języku obcym nowożytnym w sposób poprawny i zrozumiały

7. jest dojrzałym i odpowiedzialnym czytelnikiem

8. zna swoje mocne i słabe strony

9. zna swoje predyspozycje, określa drogę dalszej edukacji.

Sposoby ewaluacji

Program  i jego efekty poddawane są systematycznej ewaluacji z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą modyfikacji i doskonaleniu pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoły.

Narzędzia ewaluacji:

–          obserwacja i analiza zachowań uczniów

–          ankiety dla rodziców uczniów i nauczycieli

–          rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami

–          analiza dokumentów szkolnych.

Wykaz programów profilaktycznych realizowanych w szkole w danym roku szkolnym stanowi załącznik do Programu.

Opracował zespół przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej

Uchwała Rady Rodziców z dnia 19 września 2017 r.

Zatwierdzenie do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 września 2017 r.

Uchwała Rady Rodziców z dnia 13 marca 2018 r. – aneks